Retningslinjer og politik

Vi har valgt at følge en række etiske retningslinjer:

 1. Child Protection Policy (vores politik for beskyttelse af børn)
 2. Code of Conduct (vores adfærdskodeks)
 3. Indsamlingsetiske retningslinjer


Child Protection Policy (vores politik for beskyttelse af børn)

Når man arbejder med børn og unge, kræver det de højeste standarder for børns beskyttelse. Derfor har BØRNEfonden udviklet en politik, der skal sikre børn og unges beskyttelse i vores arbejde. Politikken gælder for alle ansatte og repræsentanter for BØRNEfonden, der således er forpligtede til altid at handle i børns interesse og til at rapportere om brud på politikken.

 

Code of Conduct (vores adfærdskodeks)

BØRNEfonden har også udarbejdet en Code of Conduct. I tillæg til Code of Conduct og vores Child Protection Policy har BØRNEfonden desuden udarbejdet et sæt etiske retningslinjer for vores arbejde. Alle repræsentanter for BØRNEfonden er forpligtet til at følge retningslinjerne, som har til formål at skabe et miljø i BØRNEfondens arbejde præget af ærlighed, åbenhed og gennemsigtighed. Vi har samlet Etiske retningslinjer, Child Protection Policy og Code of Conduct i ét dokument kaldet Ethical Guidelines

 

Indsamlingsetiske retningslinjer

Som medlem af ISOBRO har BØRNEfonden tilsluttet sig ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinjer.

Retningslinjerne er delt i to:

 • Den ene del omhandler ISOBRO’s generelle retningslinjer og minimumskrav til alle medlemmer om bl.a. åbenhed, struktur og ledelse, økonomiske og juridiske forhold. Hele denne tekst kan læses på www.isobro.dk.
 • Den anden del omhandler BØRNEfonden specifikt og kan læses her:

   BØRNEfondens egne retningslinjer for indsamlingsarbejdet

 

Ethical Guidelines (PDF) Hvad er BØRNEfondens etiske retningslinjer?

Anti Corruption Policy and Guidance (PDF) Hvad er BØRNEfondens Anti Corruption Policy and Guidance


Indsamlingsetiske retningslinjer: Hvordan samler BØRNEfonden penge ind (PDF)?

ISOBRO

 • Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation
 • Sætter retningslinjer for medlemmernes arbejde
 • Et indsamlingsetisk nævn sikrer, at medlemsorganisationerne ikke overtræder ISOBRO’s indsamlingsetiske retningslinjer eller i øvrigt handler i strid med god markedsførings- og indsamlingsskik.
 • Har flere end 100 medlemmer
 • www.isobro.dk

Målsætningen for BØRNEfondens kommunikationspolitik er at sikre, at alle både inden for og uden for organisationen får en entydig forståelse af:


 • Hvem BØRNEfonden er?
 • Hvad BØRNEfonden vil?
 • Hvordan BØRNEfonden arbejder?

 

BØRNEfonden har et ideal om åbenhed og gennemsigtighed i kommunikationspolitikken, som også reflekteres i værdigrundlaget.

Det betyder:


 • Vi fortæller tingene, som de er – og sætter dem ind i den rette sammenhæng.
 • At såvel succeser som modgang bliver kommunikeret til medarbejdere, sponsorer, interessenter og stakeholders enten på hjemmesiden, i sponsorbladet, i årsrapporten eller alle steder.
 • At økonomiske tab på grund af svig eller svindel bliver offentliggjort systematisk i enten årsrapporten, på hjemmesiden eller begge steder.
 • At regnskaber og prioriteringer for bidragenes anvendelse bliver offentliggjort i en form, så organisationens dispositioner og prioriteringer er let gennemskuelige.    
 • At organisationens investeringspolitik er tilgængelig på hjemmesiden.
 • At organisationens indsamlingsetiske retningslinjer er tilgængelige på hjemmesiden.
 • At et offentligt tilgængeligt adfærdskodeks (Code of Conduct) gælder alle ansatte, bestyrelse og fora med tilknytning til BØRNEfonden.


Kommunikationen vil altid basere sig på fakta og ske på en redelig og ordentlig måde og i en god tone under behørig hensyntagen til de mennesker, som er involveret.


BØRNEfonden tilstræber, at alle ansatte, stakeholders og interessenter er velinformerede om BØRNEfondens virke og føler ejerskab til organisationens værdigrundlag og derfor kan agere som ambassadører for BØRNEfonden.


BØRNEfonden tegnes af direktøren og formanden i fællesskab eller hver for sig. Direktøren kan delegere tegningsretten til relevante personer.


Kommunikationspolitikken gøres tilgængelig på hjemmesiden.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 2. november 2010

BØRNEfonden har en proaktiv anti-korruptionspolitik, som gælder for alle BØRNEfondens ansatte, partnere og leverandører.

Vi afviser at betale bestikkelse, og reagerer altid, når vi føler, at vi udsættes for pres eller tvang til at betale penge under bordet, levere ulovlige modydelser eller uretmæssigt favorisere en leverandør frem for en anden.

Vi mener, at korruption og nepotisme bedst bekæmpes gennem åbenhed og ved at holde fast i sine principper. Du kan læse mere om vores retningslinjer mod korruption under de etiske retningslinjer.

Ansatte i BØRNEfonden lærer om, hvordan de skal forholde sig, hvis de udsættes for pres. Der er procedurer for, hvem de skal reportere til. Alle ansatte i BØRNEfonden kan trygt henvendelse sig ved mistanke eller bekymring om overtrædelser af BØRNEfondens etiske retningslinjer til hans/hendes overordnede, eller hvis den ansatte tror, at hans/hendes overordnede på nogen måde er involveret i den formodede overtrædelse, til en person i et højere ledelseslag, eller ved e-mail til mail@bornefonden.dk

 

At blive offer for svindel og misbrug af midler er en risiko, som desværre er stor i udviklingslandene. Korruptionen er til stede på næsten alle niveauer, og man skal være omhyggelig og agtpågivende for at sikre sig, at man ikke bliver snydt.


Anti-korruption
Alle ansatte kan trygt henvende sig med mistanker og bekymringer om brud på BØRNEfondens etiske retningslinjer.
Åbenhed
Sager om svindel og svig bliver forfulgt, og i det omfang, det er muligt, kræves pengene retur om nødvendigt gennem politianmeldelse og retsforfølgelse.

BØRNEfonden har en politik om åbenhed og gennemskuelighed, og sager om svig, svindel, korruption og nepotisme bliver derfor offentliggjort på bornefonden.dk. 

Vi offentliggør ikke de helt små sager om for eksempel forsvundne kuglepenne eller en manglende kvittering. Og det er heller ikke de sager, som skyldes sjusk eller forglemmelse, som vi sætter på hjemmesiden. Men vi bestræber os på at give et troværdigt og fyldestgørende billede af, hvordan vi håndterer korruption, nepotisme, svig og svindel. 

I nedenstående skema er en oversigt over de væsentligste besvigelsessager, der er registreret i BØRNEfonden siden begyndelsen af 2013.

Besvigelsessager