Værdigrundlag & vedtægter

1. BØRNEfondens navn og hjemsted 

1.1 Fondens navn er ”BØRNEfonden”. 

1.2 BØRNEfondens hjemsted er Københavns Kommune. 

2. BØRNEfondens formål 

2.1 BØRNEfonden er en selvejende, almennyttig og humanitær institution. 

2.2 BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden. 

2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved: 

2.3.1 At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige børn. 

2.3.2 At samarbejde med og assistere ansvarsbevidste organisationer overalt i verden. 

2.3.3 At fremskaffe finansiering til gennemførelse af projekter, der forbedrer rammerne for fattige børns tilværelse, og at deltage i gennemførelse af projekterne. 

2.4 BØRNEfonden arbejder uafhængigt af politiske, racemæssige, etniske og religiøse forhold. 

3. BØRNEfondens kapital

3.1 BØRNEfondens egenkapital udgjorde ved oprettelsen kr. 50.000,00, der er indbetalt kontant. 

3.2 BØRNEfonden er forpligtet til at benytte de modtagne midler til opfyldelse af de i pkt. 2 angivne formål og skal opretholde en egenkapital, der sikrer, at BØRNEfonden kan varetage sine opgaver og sikre en til stadighed betryggende administration og udvikling. 

4. BØRNEfondens bestyrelse 

4.1 BØRNEfondens øverste myndighed er en ulønnet bestyrelse bestående af 8 – 12 medlemmer, herunder et bestyrelsesmedlem, som er advokat og er udpeget af Advokatrådet. 

4.2 Et bestyrelsesmedlem kan bevilliges orlov fra bestyrelsesarbejdet. I orlovsperioden har den pågældende ikke stemmeret i bestyrelsen. 

4.3 Hvis et bestyrelsesmedlem indenfor to på hinanden følgende kalenderår har deltaget i mindre end tre bestyrelsesmøder, overgår medlemmet til at være bestyrelsesmedlem uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem i nævnte periode ikke har deltaget i mindst et bestyrelsesmøde udtræder medlemmet af bestyrelsen. 

4.4 Bestyrelsen kan til enhver tid beslutte at hverve et nyt bestyrelsesmedlem. Når bestyrelsen udpeger et nyt bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsen tage behørigt hensyn til, at et nyt bestyrelsesmedlem besidder for BØRNEfonden relevante kompetencer, og at bestyrelsen så vidt muligt skal være sammensat således, at alle relevante kompetencer er repræsenteret. 

4.5 Bestyrelsen vælger hvert tredje år på sit første møde i et nyt regnskabsår blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. 

4.6 Genvalg af formand og næstformand kan finde sted. 

4.7 Et bestyrelsesmedlem kan maksimalt være medlem af BØRNEfondens bestyrelse i 15 år at regne fra 1. januar 2009. Det tidsrum et bestyrelsesmedlem måtte have orlov indgår ved beregning af den angivne periode. 

4.8 Et bestyrelsesmedlems medlemskab af bestyrelsen ophører automatisk på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) når et bestyrelsesmedlem har siddet i BØRNEfondens bestyrelse i den i pkt. periode eller (ii) når et bestyrelsesmedlem fylder 75 år. 

4.9 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 

4.10 Formanden, eller i dennes forfald næstformanden, leder forhandlingerne og afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende behandlingsmåden af sagerne, stemmeafgivningen og dennes resultat. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre et af medlemmerne begærer skriftlig afstemning. 

4.11 Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt. Ekstraordinært møde afholdes, når formanden, næstformanden eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer eller BØRNEfondens revisor begærer dette med angivelse af dagsorden. 

4.12 På et bestyrelsesmøde kan, medmindre alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer er til stede og indvilliger heri, kun tages beslutning om de forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil. Dog kan der, hvis alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer accepterer dette, træffes andre beslutninger, som da skal meddeles til alle bestyrelsens medlemmer, og som er gyldig, medmindre der inden for 14 dage efter meddelelsen er gjort indsigelse mod beslutningen. 

4.13 Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke ifølge nærværende vedtægter kræves særlig stemmeflerhed. 

4.14 Over det på bestyrelsesmøderne passerede skrives et referat, der godkendes på det næste bestyrelsesmøde. 

4.15 Bestyrelsen fastsætter i sin forretningsorden nærmere forskrifter for sin virksomhed. 

5. BØRNEfondens direktion 

5.1 Bestyrelsen ansætter en lønnet direktør til at varetage BØRNEfondens daglige ledelse. 

5.2 Direktøren er beføjet til at foretage alle sådanne foranstaltninger og afholde alle sådanne udgifter, herunder til personalet, som er indeholdt i det af bestyrelsen godkendte budget. 

5.3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Fondens forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. 

5.4 Bestyrelsen kan i et nærmere bestemt omfang angive anliggender og sagsområder, hvor bestyrelsen enten har den endelige beslutningskompetence eller skal høres, forinden direktøren træffer beslutning. 

6. Tegningsregel 

6.1 BØRNEfonden tegnes af formanden og direktøren i forening, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med formanden eller direktøren. 

6.2 Der kan meddeles skriftlig fuldmagt til at tegne Fonden i nærmere i fuldmagten angivne anliggender. 

7. Regnskab og revision

 

7.1 BØRNEfondens regnskabsår følger kalenderåret. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen. 

7.2 BØRNEfondens årsrapport skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god skik tilsiger såvel med hensyn til vurderingen af aktiverne som vedrørende årsrapportens specifikation og de forskellige posters benævnelse, med henblik på at give et retvisende billede af BØRNEfondens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. 

7.3 Årsrapporten underkastes revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor. 

7.4 Af revisors påtegning på årsrapporten skal fremgå, at revisor har kontrolleret aktivernes tilstedeværelse og sikring, at de pligtige henlæggelser er foretaget. 

8. Ændringer i vedtægter og opløsning af BØRNEfonden 

8.1 Ændringer i denne vedtægt eller beslutning om opløsning af BØRNEfonden kan kun ske, såfremt mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer på et bestyrelsesmøde stemmer herfor og med Civilstyrelsens og Justitsministeriets godkendelse. 

8.2 I tilfælde af opløsning af BØRNEfonden skal de midler, der resterer efter afholdelse af de forpligtelser, der påhviler BØRNEfonden, anvendes efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med de formål, der fremgår af vedtægternes pkt. . 

* * * * * 

Ovenstående vedtægter er godkendt på BØRNEfondens bestyrelsesmøde den 17. marts 2010 og efterfølgende godkendt af Civilstyrelsen den 19. maj 2010.

2. BØRNEfondens formål

2.1 BØRNEfonden er en selvejende, almennyttig og humanitær institution.

 

2.2 BØRNEfondens formål er med udgangspunkt i det enkelte barn, dets familie og lokalsamfundet at arbejde indenfor sundhed, uddannelse og indtægtskabende aktiviteter i den hensigt at støtte fattige børns udvikling over hele verden.

 

2.3 BØRNEfondens formål fremmes bl.a. ved:

 

2.3.1 At modtage bidrag og gaver fra sponsorer og tilskynde fx virksomheder, Danida og fonde til at give bidrag, gaver og legater til BØRNEfonden. Midlerne anvendes indenfor passende institutionelle eller familiemæssige og samfundsmæssige rammer til at sørge for en sund opvækst, udvikling og uddannelse af fattige børn.

 

2.3.2 At samarbejde med og assistere ansvarsbevidste organisationer overalt i verden.

 

2.3.3 At fremskaffe finansiering til gennemførelse af projekter, der forbedrer rammerne for fattige børns tilværelse, og at deltage i gennemførelse af projekterne.

 

2.4 BØRNEfonden arbejder uafhængigt af politiske, racemæssige, etniske og religiøse forhold.